Sign In
Interpreter services


If you would like to contact one of our services and need an interpreter, please contact the Translation and Interpreting Service (TIS) on 131 450.
Tell the operator in English the language you speak. The operator will connect you to an interpreter.
Once connected with an interpreter, you can tell them the name and telephone number of the service you wish to contact. TIS is a free service and is available 24 hours a day, seven days a week.
Click here for more details on interpereter services.

 

Armenian:

Եթե ցանկանում եք կապվել մեր սպասարկման կետերից որևէ մեկի հետ և Ձեզ թարգմանիչ է պետք, զանգահարեք Գրավոր և բանավոր թարգմանչական ծառայություն (TIS) 131 450 հեռախոսահամարով:
Հայտնեք օպերատորին անգլերեն, թե ինչ լեզվով եք խոսում: Օպերատորը կմիացնի Ձեզ թարգմանչի հետ: Ապա կարող եք հայտնել թարգմանչին այն կազմակերպության անունն ու հեռախոսահամարը, որի հետ ցանկանում եք կապվել: TIS-ն անվճար ծառայություն է և հասանելի է օրական 24 ժամ շաբաթը յոթ օր:

 

Chinese (traditional):

如果您想聯絡我們的服務機構並需要口譯員,請致電131 450聯絡口筆譯服務署(TIS)。
請用英語告知接線員您所講的語言。接線員將為您接通一位口譯員。然後您可以告訴口譯員您想要聯絡的服務機構的名稱和電話號碼。TIS一周七天,一天24小時免費提供服務。

 

Chinese (simplified):

如果您想联系我们的服务机构并需要口译员,请致电131 450联系口笔译服务署(TIS)。
请用英语告知接线员您所讲的语言。接线员将为您接通一位口译员。然后您可以告诉口译员您想要联系的服务机构的名称和电话号码。TIS是一项免费服务,一周七天,一天24小时均可使用。

 

Croatian:

Ako želite kontaktirati neku od naših službi, a potreban vam je tumač, nazovite Službu za prevođenje i tumačenje (TIS) na 131 450.

Recite operateru na engleskom koji jezik govorite. Operater će vas spojiti s tumačem. Tada recite tumaču ime i broj telefona službe koju želite kontaktirati. TIS je besplatna usluga i može se dobiti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

 

Greek:

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποια από τις υπηρεσίες μας και χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 13 14 50.
Πείτε στον τηλεφωνητή/ήτρια στα Αγγλικά τη γλώσσα που θέλετε να μιλήσετε. Ο τηλεφωνητής/ήτρια θα σας συνδέσει με διερμηνέα. Μπορείτε τότε να πείτε στον διερμηνέα με ποια υπηρεσία θέλετε να επικοινωνήσετε. Η υπηρεσία TIS είναι δωρεάν και λειτουργεί όλο το 24άωρο, εφτά μέρες την εβδομάδα.

 

Hindi:

यदि आप हमारी किसी सेवा से संपर्क करना चाहते/चाहती हैं और आपको एक दुभाषिए की ज़रूरत है तो अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS) को 131 450 पर फोन करें।
ऑपरेटर को अंग्रेज़ी में बताएँ कि आप कौन सी भाषा बोलते/बोलती हैं। ऑपरेटर आपका संपर्क किसी दुभाषिए के साथ स्थापित करेगा। फिर आप दुभाषिए को उस सेवा का नाम व टेलीफोन नम्बर बता सकते/सकती हैं जिससे आप संपर्क करना चाहते/चाहती हैं। TIS एक नि:शुल्क सेवा है और यह सप्ताह में सातों दिन, हर दिन 24 घंटे उपलब्ध है।


Italian:
Se volete contattare uno dei nostri servizi e avete bisogno di un interprete, chiamate il Servizio d'interpretariato (TIS) al numero 131 450.
Dite all'operatore in inglese la lingua che parlate. L'operatore vi collegherà ad un interprete. Potete dire all'interprete la lingua che parlate e il nome e il numero del servizio con cui volete mettervi in contatto. TIS è un servizio gratuito ed è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

 

Korean:

저희가 운영하는 서비스기관 중 한 곳에 연락하기를 원하시고 통역사가 필요하시면 131 450번으로 통번역사 서비스(TIS) 에 전화하십시오.
교환원에게 귀하의 모국어가 무엇인지 영어로 알려주시면 교환원이 통역사에게 연결해드릴 것입니다. 그런 다음 통역사에게 귀하가 연락하고 싶으신 서비스 기관의 이름과 전화번호를 알려주시기 바랍니다. 통번역사 서비스(TIS)는 주 칠일 24시간 이용하실 수 있는 무료 서비스입니다.

 

Serbian:

Ако желите да ступите у контакт са једном од наших служби и треба вам помоћ тумача, назовите Службу преводилаца и тумача (TIS) на 131 450.
Реците телефонисти на енглеском који језик говорите. Телефониста ће вас повезати са тумачем. Тумачу реците име и број телефона службе са којом желите да ступите у контакт. TIS пружа бесплатне услуге које су на располагању 24 сата, седам дана у недељи.

 

Spanish:

Si necesita ponerse en contacto con cualquiera de nuestros servicios y necesita un intérprete, llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) al 131 450.
En inglés, dígale al operador el idioma que habla, y este le conectará con un intérprete, al que le podrá comunicar el nombre y el número de teléfono del servicio al que quiera contactar. TIS es un servicio gratuito y disponible 24 horas al día, siete días a la semana.

 

Tibetan:

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་ཆེད་སྐད་སྒྱུར་དགོས་ན། ཁ་པར་ཨང་ ༡༣༡༤༥༠ (131 450) བརྒྱུད་ཡིག་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ (TIS) ལ་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།
ཁྱེད་ཀྱིས་ཨིན་སྐད་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་བྱེད་ས་དེ་ལ་རང་གི་སྐད་རིགས་དེའི་མིང་ཙམ་བཤད་ཤེས་ན། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་སྐད་སྒྱུར་ཞིག་ལ་མཐུད་ཀྱི་རེད། སྐད་སྒྱུར་བ་དེ་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་འདོད་པའི་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེའི་མིང་དང་། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སྤྲད་དགོས། ཡིག་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནི་གཟའ་འཁོར་རེ་ལ་ཉིན་བདུན་དང་། ཉིན་ཞག་རེའི་ཆུ་ཚོད་༢༤ རིང་ལ་ག་དུས་དགོས་ན་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཞབས་ཞུ་རིན་མེད་རེད།

 

Vietnamese:

Nếu quý vị muốn liên lạc với một trong các dịch vụ của chúng tôi và cần thông ngôn viên, hãy gọi cho Dịch vụ Thông ngôn và Phiên dịch (TIS) qua số 131 450.
Nói với nhân viên tổng đài là “Vietnamese”. Nhân viên tổng đài sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với một thông ngôn viên. Sau đó, quý vị có thể cho thông ngôn viên biết tên và số điện thoại của dịch vụ mà quý vị muốn liên lạc. TIS là dịch vụ miễn phí và hoạt động suốt 24 tiếng, bảy ngày trong tuần.